ผู้จัดทำ

 

นางสาวพศิกา  ลาภโอฬาร รหัสนักศึกษา 62422001

นางสาวสิตา  เขียวเล็ก  รหัสนักศึกษา 62422020

สฟต 62-21

 

แผนกช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี