ใบงานการต่อวงจร

วงจรการ Start/Stop มอเตอร์ 3 เฟส

        การเริ่มเดินมอเตอร์โดยไม่ลดกระแสเริ่มเดินหรือเรียกว่า การเริ่มเดินมอเตอร์โดยตรง ซึ่งเป็นการเริ่มเดินอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส มีโรเตอร์แบบกรงกระรอกให้เริ่มทำงานและหยุดทำงานด้วยการต่อตรงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเต็มพิกัดแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์

        การนำคอนแทคเตอร์มาใช้งานจะให้คอนแทคเตอร์ทำงานเพียงตัวเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มาควบคุมเพื่อให้คอนแทคเตอร์ทำงานตามขั้นตอนที่เราต้องการ อุปกรรืควบคุมดังกล่าวคือ ฟิวส์,สวิตช์ปุ่มกด และเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์

 

 

อุปกรณ์

S1    Push button “OFF”                      S2   Push button “REVERSE” 

F1    Main fuses                                    F2   Control fuses

K1   Forward contactor                       M1   3 Phase motor

วงจรการทำงานเรียงลำดับ

        วงจรแสดงการทำงานของวงจรควบคุมแบบเรียงลำดับด้วยมือ ซึ่งใช้ในการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส เพื่อทำงานเรียงกันตามลำดับ มอเตอร์ทั้งสองตัวจะหยุดทำงานพร้อมกันเมื่อกดสวิตช์ปุ่มกดหยุดการทำงาน หรือในกรณีที่มอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีกระแสโหลดเกินหรือเกิดการโอเวอร์โหลดเนื่องจากมีกระแสไหลมากกว่าปติ หลอดไฟสัญญาณ H1,H2 จะแสดงการทำงานของมอเตอร์ M1,M2

 

 

อุปกรณ์

S1    Push button “OFF”                         K2  Reverse contactor

S2   Push button “REVERSE”                F1 Main fuses

S3   Push button “FORWARD”              F2 Control fuses

K1   Forward contactor                          F3 Protective motor relay

M1   3 Phase motor                                H1 Signal lamp

วงจรกลับทิศทางหมุนชั่วขณะ (Jogging)

       เมื่อใช้ push button แบบที่มีทั้งปกติเปิดแลละปกติปิดคอนแทคเตอร์ทั้งสองจะถูก interlock ด้วย push button นี้ เมื่อกด S2 คอนแทคเตอร์ K1 จะทำงาน ถ้ากด S3 ขณะที่ S2 ยังกดอยู่ K1 จะหยุดทำงาน และจะไม่มีคอนแทคเตอร์ตัวไหนทำงาน

        Interlock หมายถึง การที่คอนแทคเตอร์ของวงจรส่วนหนึ่งอาจจะเป็นของสวิตช์หรือคอนแทคเตอร์ก็ได้ ขณะทำงานแล้วไปทำให้วงจรส่วนอื่นๆไม่สามารถทำงานได้ 

 

อุปกรณ์

S1    Push button “OFF”                         K2  Reverse contactor

S2   Push button “REVERSE”                F1 Main fuses

S3   Push button “FORWARD”              F2 Control fuses

K1   Forward contactor                          F3 Protective motor relay

M1   3 Phase motor

วงจรกลับทางหมุนแบบต้องหยุดก่อน (Reversing After Stop)


        วงจรแสดงถึงการเดินสายของ push button Forward,Reverse และ Stop ซึ่งการจะกลับทางหมุนจะต้องกด push button ก่อน

        เนื่องจากคอนแทคปกติปิดของคอนแทคเตอร์ทั้งสอง(ในแถวที่1และ3) และคอนแทคปกติปิดของ push button ทั้งสองช่วยกัน interlock จึงช่วยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น (คอนแทคทั้งสองไม่มีโอกาสทำงานพร้อมกัน)

 

อุปกรณ์
S1    Push button “OFF”                         K2  Reverse contactor

S2   Push button “REVERSE”                F1 Main fuses

S3   Push button “FORWARD”              F2 Control fuses

K1   Forward contactor                          F3 Protective motor relay

M1   3 Phase motor

วงจรกลับทางหมุนทันที (Plugging)

        ถ้าหาก interlock contact (nc) ของ push button ต่ออนุกรมกับmaintained contact ของคอนแทคเตอร์ สมมติถ้าให้ K1 ทำงานอยู่ และ push button S3 ถูกกด K1 ก็จะหยุดทำงาน ขณะเดียวกัน interlock contact ของ K1 ในแถว 3 จะต่อวงจรให้ K2 ทำงานทันที

        ถ้า push button ทั้งสองถูกกดให้ทำงานพร้อมกัน จะไม่มีคอนแทคเตอร์ตัวไหนทำงาน

 

อุปกรณ์
S1    Push button “OFF”                         K2  Reverse contactor

S2   Push button “REVERSE”                F1 Main fuses

S3   Push button “FORWARD”              F2 Control fuses

K1   Forward contactor                          F3 Protective motor relay

M1   3 Phase motor